Podmienky

Všetky dôležité informácie. Odporúčame si prečítať podmienky pred požičaním si vozidla. Potrebujete viac informácií?

AKÉ DOKLADY SÚ POTREBNÉ NA PRENÁJOM AUTA

Pre jednotlivcov:

 • Cestovný pas
 • Vodičský preukaz
 •  Minimum driver age – 21 years
  For legal entities:
 • Osvedčenie o registrácii
 • Splnomocnenie spoločnosti na podpísanie zmluvy
 • Výpis z Obchodného registra
 • Pas a vodičský preukaz zamestnanca prijatého na vedenie vozidla

ČO JE ZAHRNUTÉ V CENE PRENÁJMU

 • Zahŕňa technickú kontrolu, povinné poistenie (PZP), havarijné poistenie (10% spoluúčasť, minimálne od 200€ do 300€), diaľničnú známku za spoplatnené cesty na Slovensku.
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na pohonné hmoty, platené parkovanie a pokuty.

VYZDVIHNÚŤ A VRÁTIŤ AUTO

 • Začiatok prenájmu sa počíta od okamihu podpísania osvedčenia o prevzatí vozidla a po dobu stanovenú osvedčením o prevzatí vozidla.
 • Vozidlo sa prenajíma na dobu najmenej 24 hodín (pri prenájme na kratšiu dobu, platba sa účtuje za celý deň).
 • Platba za prenájom sa uskutočňuje zálohovou metódou v hotovosti alebo bezhotovostnou platobnou metódou.
 • Nájomca je povinný vrátiť auto prenajímateľovi so všetkým príslušenstvom a dokumentmi, plne naloženými, v dobrom prevádzkovom stave, v súlade s podmienkou zaznamenanou v správe v čase prevzatia vozidla od prenajímateľa, na čistom vnútornom a vonkajšom povrchu, berúc do úvahy prirodzené opotrebenie. Ak po návrate vonkajší stav vozidla sťažuje jeho kontrolu, kontrola sa vykoná až po umytí
 • Ak nájomca vráti vozidlo s oneskorením dlhším ako 2 hodiny v deň ukončenia doby prenájmu, oneskorenie sa zaplatí ako ďalší deň.
 • Ak po návrate vonkajší stav vozidla sťažuje jeho kontrolu, kontrola sa vykoná až po umytí.
 • Na zabezpečenie plnenia všetkých peňažných (platobných) záväzkov vo vzťahu k prenajímateľovi nájomca v čase podpísania zmluvy ponecháva peniaze ako zábezpeku vo výške stanovenej v zákone. Ak nájomca neplní alebo riadne neplní svoje povinnosti voči prenajímateľovi, prenajímateľ má právo uspokojiť svoje pohľadávky voči nájomcovi na úkor založených prostriedkov. Výšku vkladu je možné odovzdať prenajímateľovi pomocou bankovej karty, ako aj v hotovosti. Vrátenie zálohy (zrušenie blokovania) sa uskutoční po kontrole vozidla.
 • Po splnení všetkých záväzkov nájomcu vo vzťahu k prenajímateľovi sa zastavené finančné prostriedky úplne alebo čiastočne vrátia. Ak výška záväzkov nájomcu presiahne sumu založených finančných prostriedkov, prenajímateľ má právo úplne nasmerovať založené finančné prostriedky na splnenie záväzkov nájomcu a požadovať zaplatenie nezabezpečenej časti záväzku.
 • Prevod a vrátenie vozidla sa vykonáva v mieste činnosti prenajímateľa v pracovných dňoch a hodinách, mimo kancelárie a mimo pracovných dní a / alebo hodín / tieto akcie je možné vykonať len so súhlasom prenajímateľa av prípade dodatočnej platby . Pracovné dni a hodiny sú určené na oficiálnych stránkach prenajímateľa.
 • Nájomca súhlasí s tým, že nevrátenie vozidla prenajímateľovi v určenom čase a mieste sa bude považovať za krádež a prenajímateľ môže po 24 hodinách o trestnom čine informovať orgány činné v trestnom konaní. Ak sa vozidlo vráti neskôr ako v stanovenom čase, Nájomca je povinný zaplatiť pokuty v súlade s týmito predpismi.

PODMIENKY ZRUŠENIA A ZMENY REZERVÁCIÍ

 • Rezerváciu uhradenú v plnej výške alebo čiastočne môže nájomca zrušiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom prenájmu bez zaplatenia pokuty. Ak je rezervácia zrušená menej ako 48 hodín pred začiatkom prenájmu, finančné prostriedky budú vrátené v plnej výške, s výnimkou pokuty vo výške 1 (jeden) deň prenájmu.
 • Ste možete zmeniť svoju rezerváciu telefonicky +421951245740 alebo písomne cez email.

ZAKÁZANÝ

 • FAJČENIE V AUTE
 • Nájomca nie je oprávnený vykonávať opravy, zmeny, opätovné vybavenie, vykonávať konštruktívne alebo zásahy akejkoľvek inej povahy, inštalovať do vozidla ďalšie vybavenie alebo zariadenia, technické prostriedky a zariadenia. Nájomca je povinný okamžite informovať prenajímateľa o všetkých technických a iných nedostatkoch prenajatého vozidla, ktoré vznikli od okamihu prijatia prenajímateľom. Prenajímateľ na vlastné náklady vykonáva prácu na odstránení technických chýb prenajatého vozidla, ak tieto chyby vznikli z dôvodu, ktorý nie je pod kontrolou nájomcu.
 • Ak v dôsledku nesprávnej prevádzky alebo používania vozidla nájomcom vzniknú nedostatky a iné okolnosti, ktoré bránia používaniu a prevádzke automobilu, Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi náklady na odstránenie nedostatkov a iných okolností, ktoré bránia použitiu a prevádzke.
 • Ak existujú chyby, nedostatky, technické a / alebo iné okolnosti, ktoré bránia použitiu a prevádzke vozidla.
 • Preprava veľkých zvierat
 • Preprava a / alebo skladovanie horľavých predmetov (náklad)
 • Riadenie pod vplyvom alkoholu, intoxikácia drogami
 • Zúčastnite sa automobilových zhromaždení
 • Použite auto na výcvik, pri rýchlostných skúškach, ako taxi / transfer atď.
 • Zaťaženie s nákladom presahujúcim predpísané
 • Vozidlo nemôže súčasne obsahovať počet cestujúcich presahujúci maximálny povolený počet
 • Do not transfer the right to drive a car to other persons, except those specified in the contract and the act, including persons who do not have the right to drive a car, persons in a state of alcoholic and / or drug intoxication

POVINNOSTI NÁJOMCU

 • V rámci podmienok uvedených v tejto zmluve platí nájomné prenajímateľovi a všetky splatné sumy uvedené v tomto nariadení.
 • V prípade ukončenia zmluvy vráťte auto prenajímateľovi a podpíšte akt. V prípade predčasného ukončenia zmluvy má prenajímateľ právo nevrátiť nájomcovi plné náklady na prenájom auta.
 • Nejazdite, nepoužívajte, nepoužívajte vozidlo pod vplyvom alkoholu, psychotropných drog a drog.
 • Neprenášajte právo viesť vozidlo na iné osoby, ako sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve a zákone, vrátane osôb, ktoré nie sú oprávnené viesť vozidlo, osôb v stave alkoholickej a / alebo drogovej intoxikácie.
 • Neustále monitorujte dobrý stav vozidla, vykonávajte všetky potrebné kroky a na frekvencii stanovenej výrobcom automobilu podľa podmienok a pravidiel používania a prevádzky, vrátane kontroly prítomnosti motorového oleja, doplňovania paliva iba autorizovanými, na doplnenie paliva, sledovanie svetiel auto, signalizácia zdravia tohto alebo toho zariadenia.
 • Zastavte používanie vozidla, šoférujte, ak sa vyskytnú nejaké chyby, nedostatky, technické a / alebo iné okolnosti, ktoré bránia používaniu a prevádzke vozidla.
 • Dodržujte pravidlá premávky a nezávisle niesť zodpovednosť za porušenia spáchané zaplatením výšky stanovených pokút.
 • Zaparkujte auto na parkovacom mieste, pri parkovaní zatvorte dvere a kufor vozidla, zapnite systém proti krádeži a nenechávajte v aute kľúče a dokumenty. Kľúče a dokumenty musia byť s nájomcom a pod jeho neustálym dohľadom. Ak je vozidlo odcudzené, Nájomca je povinný vrátiť originálne kľúče a doklady o vozidle.
 • Náklady na prevádzku vozidla alebo súvisiace a / alebo vyplývajúce z toho znáša nájomca vrátane nákladov na pohonné hmoty, pokút splatných za správne priestupky spáchané autom, stanovených taríf na platených súkromných parkoviskách, ako aj nákladov na dopravu v dôsledku nesprávneho používania vozidla alebo v dôsledku nehody.
 • Ak zistíte technické poruchy, okamžite o tom informujte prenajímateľa bez pohybu vozidla.
 • Byť zodpovedný za technickú poruchu alebo chyby komponentov vozidla a ich stratu. Ak počas prevádzky vozidla dôjde k technickým poruchám alebo nedostatkom, ktoré nie sú zavinením prenajímateľa a ďalšia prevádzka vozidla sa stala nebezpečnou, má právo požadovať výmenu prenajatého vozidla za rovnaký typ vozidla.
 • V prípade nehody, ako aj straty vozidla (alebo jeho súčastí) o tom okamžite informujte prenajímateľa a políciu, pomôžte pri príprave aktov v súlade so zákonom a príprave príslušných osvedčení, predložte ich prenajímateľovi. 
 • Nájomca je povinný informovať spoločnosť BARKRO o ceste do zahraničia a o mieste určenia svojej cesty. S našimi autami je zakázané cestovať mimo EÚ. Absolútne zakázané krajiny sú tiež: Rumunsko, Albánsko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Turecko, Bulharsko, Ukrajina, Moldavsko a Macedónsko. V týchto krajinách sa neuplatňuje úplné poistné krytie a v prípade poistnej udalosti nájomca zaplatí spoluúčasť v závislosti od triedy vozidla. V krajinách uvedených vyššie je výška spoluúčasťi a zálohy dvojnásobok pôvodne stanovenej sumy. Pri prekročení hraníc s vyššie uvedenými krajinami bez súhlasu prenajímateľa je pokuta 100 Eur.

POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

 • Vymeňte vozidlo za iné vozidlo, ak má vozidlo poruchu, nie je vhodné na použitie alebo jeho ďalšie použitie spôsobí poruchu.
 • Počas trvania dohody na vlastné náklady odstráňte tie poruchy, ktoré bránia používaniu a prevádzke vozidla, ktorých výskyt nie je spôsobený činnosťou alebo nečinnosťou nájomcu.
 • Poskytnite nájomcovi všetky potrebné doklady na používanie a prevádzku vozidla.

POISTENIE

Nájomca súhlasí s tým, že ako zákonný vlastník vozidla je zodpovedný za okamžité informovanie prenajímateľa o poistných udalostiach (nehoda, dopravná nehoda atď.) a táto povinnosť musí byť splnená v súlade so zákonom v súlade s postupom a podmienkami stanovenými poistnou zmluvou. Nie je dovolené pohybovať vozidlom bez povolenia prenajímateľa.

Ak vinník poistnej nehody nájomca alebo vinník chýba alebo nie je možné určiť, ako aj v prípade straty komponentov, poškodenia alebo krádeže, požiaru v aute, bez ohľadu na výšku spôsobenej škody, nájomca uhradí prenajímateľovi vo výške 10% spôsobenej škody, najmenej 200€. Ak je vozidlo prevádzkované v rozpore s podmienkami nájomnej zmluvy, poistné krytie neplatí. V tomto prípade nesie nájomca plnú finančnú zodpovednosť. Ak výška zálohy nepokrýva výšku škody, nájomca je povinný zaplatiť škodu v časti, na ktorú sa záloha nevzťahuje. Služba "extra poistné krytie SCDW" znižuje finančnú zodpovednosť nájomcu na 0%.

Základné havarijné poistenie (CDW) a extra havarijné poistenie (SCDW) nezahŕňajú škody spôsobené v dôsledku porušenia podmienok najmu:

 • Škody spôsobené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti vodiča. 
 • Škody spôsobené vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, stimulantov alebo sedatív alebo bol neschopný riadiť vozidlo bezpečne.
 • Škody spôsobené zvieratami na ceste.
 • Akékoľvek poškodenie interiéru.
 • Škody, ktoré sú spôsobené v miestach, kde vozidlo nesmie byť riadené (brod, jazero, snechové závechy, etc). Keď je vodič nútený opustiť hlavnú cestu z dôvodu opravy cesty, poistenie kompenzuje škody.
 • Stratu/vymknutie kľúčov vo vozidle.
 • Stratu dokladov.
 • Použitie nesprávneho druhu paliva.
 • Poškodenie pneumatík.
 • Krádež auta s dokladmi a kľučmi vo vnútri.
 • V prípade vzniku jednej z vyššie uvedených situácií, suma spoluúčasti bude vypočítaná na základe výšky nákladov na opravu daného poškodenia.
 • V prípade nenahradenia strát spôsobených vozidlu alebo tretím osobám (ich majetok, zdravie, cestujúci) poisťovňou, ak odmietnutie poskytnúť náhradu škody je spôsobené konaním alebo nečinnosťou nájomcu, nájomca uhradí škodu spôsobenú automobilu, tretím stranám (ich majetku, zdraviu).
 • Prenajímateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nájomcom tretím osobám, ktoré utrpeli počas celého obdobia vlastníctva nájomcu.
 • V prípade akéhokoľvek incidentu, akejkoľvek straty, akejkoľvek škody musí nájomca predložiť akt vypracovaný v súlade s postupom ustanoveným zákonom, ako aj uspokojivé informácie o iných stranách, účastníkoch incidentu alebo svedkoch. Prenajímateľ nie je oprávnený prijímať nároky predložené žiadnou osobou.
 • V prípade porušenia podmienok nájomnej zmluvy všetky straty, ktoré vzniknú prenajímateľovi, podliehajú kompenzácii nájomcu.

PLATBY, POPLATKY, POKUTY

 • Ak je vozidlo vrátené s nenaplneným palivom, pokuta je 15 EUR a cena PHM.
 • Strata dokladov - 300 EUR.
 • Strata kľúčov - 400 EUR.
 • V prípade porušenia povinnosti vrátiť auto (návrat neskôr ako lehota na 2 hodiny) nájomca zaplatí pokutu vo výške denného nájomného
 • V prípade straty / poškodenia ďalšieho vybavenia, ako aj prvkov interiéru vozidla (detská sedačka, GPS zariadenie, interiérové obloženie, karty dverí, stropný poťah, obloženie sedadla, torpédo, volant, rádio atď.), taktiež pneumatik vozidla pokuta je 30 EUR a plná cena tohto vybavenia v deň prevzatia automobilu alebo, ak je to možné, cena za odstránenie tohto poškodenia/rozbitie.
 • V prípade zistenia stopy fajčenia v aute je pokuta 200 (dvesto)) EUR.
 • Nadmerné špinavý exteríér - 15 EUR. Nadmerné špinavý interíér - 50 EUR.
 • V prípade porušenia pravidiel premávky si Spoločnosť vyhradzuje právo od vás vyzbierať pokutu a tiež zaplatí sumu organizačných služieb za zaplatenie tejto pokuty vo výške 10 EUR.
 • Pokuta za natankovanie nesprávneho paliva - 2000 EUR.
 • Pokuta za nedodržanie servisného intervalu vozidla - 300 EUR.
 • Pokuta za vycestovanie do zahraničia bez povolenia prenajímateľa - 100 EUR.
 • Evidenčné čísla poškodenie strata, krádež - 35 EUR a pokuta vo vyške 20 EUR.
 • Vyzdvihnutie vozidla mimo dohodnutého miesta (počet kilometrov sa ráta od prevádzky BARKRO s.r.o., Bosakova 9, 851 04, Bratislava) aj v prípade nevyhnutného odťahu vozidla - 0,90 EUR/km na Slovensku, 1,21 EUR/km v zahraničí.
 • Prenajímateľ má právo podľa vlastného uváženia využiť alebo nevyužiť svoje právo vyberať prepadnuté pokuty stanovené v zmluve a určiť lehotu na ich predloženie a / alebo stanoviť lehotu, počas ktorej sa ukladajú pokuty, pokuty a / alebo vyberajú, a / alebo stanoviť dátum výpočtu prepadnutia, pokuty stanovenej v tejto zmluve a / alebo vyberať v plnej výške alebo znížiť výšku sankcií, pokút stanovených v tejto dohode.
 • V prípade porušenia pravidiel cestnej premávky si prenajímateľ vyhradzuje právo dodatočne účtovať a požadovať platbu a nájomca sa zaväzuje zaplatiť pokutu za porušenie pravidiel cestnej premávky na základe faktúry prenajímateľa alebo prenajímateľ má právo jednostranne bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu zadržať pokutu z výšky vkladu podľa zmluvy.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Detská sedačka - zdarmo
 • Extra poistenie SCDW - 20 EUR / denne
 • Navigácia (GPS) - 3 € / deň
 • Servis "ďalší vodič" - 1 € / deň
 • Snehové reťaze - 1 € / deň
 • Car delivery during non working hours from 22:00 to 7:00 – 10 € (Excluding airport Bratislava and Bosakova 9) 
 • Tránsfer od letisko Viedeň do Bratislavy - 25 €
 • Doručenie na letisko Viedeň - 35 € 
 • Vrátenie na letisko Viedeň - 35 €
 • Doručenie do Viedni - 50 € 
 • Vrátenie vo Viedni - 50 €
 • Pristavenie vozidla v ramci Bratislavy - zdarmo; Pristavenie / vratanie mimo Bratislavy - 0,31 € / km
 • Pick-up from: Bratislava airport, Central Bus Station “Mlynské Nivy”, Central Train Station, Bosakova 9 – for free
 • Vrátanie vozidla na ľubovoľnú adresu v ramci Bratislavy - 7 €

NAJAZDENÝCH

 • 1-3 dni - 300 km za deň
 • 4-10 dní - 250 km za deň
 • 11-20 dní - 200 km za deň
 • 21 a viac dní - 150 km za deň
 • Viac - 0.12 € / km

AKÉ DOKLADY SÚ POTREBNÉ NA PRENÁJOM AUTA

Pre jednotlivcov:

 • Cestovný pas
 • Vodičský preukaz
 •  Minimum driver age – 21 years
  For legal entities:
 • Osvedčenie o registrácii
 • Splnomocnenie spoločnosti na podpísanie zmluvy
 • Výpis z Obchodného registra
 • Pas a vodičský preukaz zamestnanca prijatého na vedenie vozidla

ČO JE ZAHRNUTÉ V CENE PRENÁJMU

 • Includes technical inspection, compulsory insurance (PZP), emergency insurance ( CDW – 10% deductible, minimum from 200 to 300€), vignette for toll roads in Slovakia.
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na pohonné hmoty, platené parkovanie a pokuty.

VYZDVIHNÚŤ A VRÁTIŤ AUTO

 • Začiatok prenájmu sa počíta od okamihu podpísania osvedčenia o prevzatí vozidla a po dobu stanovenú osvedčením o prevzatí vozidla.
 • Vozidlo sa prenajíma na dobu najmenej 24 hodín (pri prenájme na kratšiu dobu, platba sa účtuje za celý deň).
 • Platba za prenájom sa uskutočňuje zálohovou metódou v hotovosti alebo bezhotovostnou platobnou metódou.
 • Nájomca je povinný vrátiť auto prenajímateľovi so všetkým príslušenstvom a dokumentmi, plne naloženými, v dobrom prevádzkovom stave, v súlade s podmienkou zaznamenanou v správe v čase prevzatia vozidla od prenajímateľa, na čistom vnútornom a vonkajšom povrchu, berúc do úvahy prirodzené opotrebenie. Ak po návrate vonkajší stav vozidla sťažuje jeho kontrolu, kontrola sa vykoná až po umytí
 • Ak nájomca vráti vozidlo s oneskorením dlhším ako 2 hodiny v deň ukončenia doby prenájmu, oneskorenie sa zaplatí ako ďalší deň.
 • Ak po návrate vonkajší stav vozidla sťažuje jeho kontrolu, kontrola sa vykoná až po umytí.
 • Na zabezpečenie plnenia všetkých peňažných (platobných) záväzkov vo vzťahu k prenajímateľovi nájomca v čase podpísania zmluvy ponecháva peniaze ako zábezpeku vo výške stanovenej v zákone. Ak nájomca neplní alebo riadne neplní svoje povinnosti voči prenajímateľovi, prenajímateľ má právo uspokojiť svoje pohľadávky voči nájomcovi na úkor založených prostriedkov. Výšku vkladu je možné odovzdať prenajímateľovi pomocou bankovej karty, ako aj v hotovosti. Vrátenie zálohy (zrušenie blokovania) sa uskutoční po kontrole vozidla.
 • Po splnení všetkých záväzkov nájomcu vo vzťahu k prenajímateľovi sa zastavené finančné prostriedky úplne alebo čiastočne vrátia. Ak výška záväzkov nájomcu presiahne sumu založených finančných prostriedkov, prenajímateľ má právo úplne nasmerovať založené finančné prostriedky na splnenie záväzkov nájomcu a požadovať zaplatenie nezabezpečenej časti záväzku.
 • Prevod a vrátenie vozidla sa vykonáva v mieste činnosti prenajímateľa v pracovných dňoch a hodinách, mimo kancelárie a mimo pracovných dní a / alebo hodín / tieto akcie je možné vykonať len so súhlasom prenajímateľa av prípade dodatočnej platby . Pracovné dni a hodiny sú určené na oficiálnych stránkach prenajímateľa.
 • Nájomca súhlasí s tým, že nevrátenie vozidla prenajímateľovi v určenom čase a mieste sa bude považovať za krádež a prenajímateľ môže po 24 hodinách o trestnom čine informovať orgány činné v trestnom konaní. Ak sa vozidlo vráti neskôr ako v stanovenom čase, Nájomca je povinný zaplatiť pokuty v súlade s týmito predpismi.

PODMIENKY ZRUŠENIA A ZMENY REZERVÁCIÍ

 • Rezerváciu uhradenú v plnej výške alebo čiastočne môže nájomca zrušiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom prenájmu bez zaplatenia pokuty. Ak je rezervácia zrušená menej ako 48 hodín pred začiatkom prenájmu, finančné prostriedky budú vrátené v plnej výške, s výnimkou pokuty vo výške 1 (jeden) deň prenájmu.
 • Ste možete zmeniť svoju rezerváciu telefonicky +421951245740 alebo písomne cez email.

ZAKÁZANÝ

 • FAJČENIE V AUTE
 • Nájomca nie je oprávnený vykonávať opravy, zmeny, opätovné vybavenie, vykonávať konštruktívne alebo zásahy akejkoľvek inej povahy, inštalovať do vozidla ďalšie vybavenie alebo zariadenia, technické prostriedky a zariadenia. Nájomca je povinný okamžite informovať prenajímateľa o všetkých technických a iných nedostatkoch prenajatého vozidla, ktoré vznikli od okamihu prijatia prenajímateľom. Prenajímateľ na vlastné náklady vykonáva prácu na odstránení technických chýb prenajatého vozidla, ak tieto chyby vznikli z dôvodu, ktorý nie je pod kontrolou nájomcu.
 • Ak v dôsledku nesprávnej prevádzky alebo používania vozidla nájomcom vzniknú nedostatky a iné okolnosti, ktoré bránia používaniu a prevádzke automobilu, Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi náklady na odstránenie nedostatkov a iných okolností, ktoré bránia použitiu a prevádzke.
 • Ak existujú chyby, nedostatky, technické a / alebo iné okolnosti, ktoré bránia použitiu a prevádzke vozidla.
 • Preprava veľkých zvierat
 • Preprava a / alebo skladovanie horľavých predmetov (náklad)
 • Riadenie pod vplyvom alkoholu, intoxikácia drogami
 • Zúčastnite sa automobilových zhromaždení
 • Použite auto na výcvik, pri rýchlostných skúškach, ako taxi / transfer atď.
 • Zaťaženie s nákladom presahujúcim predpísané
 • Vozidlo nemôže súčasne obsahovať počet cestujúcich presahujúci maximálny povolený počet
 • Do not transfer the right to drive a car to other persons, except those specified in the contract and the act, including persons who do not have the right to drive a car, persons in a state of alcoholic and / or drug intoxication

POVINNOSTI NÁJOMCU

 • V rámci podmienok uvedených v tejto zmluve platí nájomné prenajímateľovi a všetky splatné sumy uvedené v tomto nariadení.
 • V prípade ukončenia zmluvy vráťte auto prenajímateľovi a podpíšte akt. V prípade predčasného ukončenia zmluvy má prenajímateľ právo nevrátiť nájomcovi plné náklady na prenájom auta.
 • Nejazdite, nepoužívajte, nepoužívajte vozidlo pod vplyvom alkoholu, psychotropných drog a drog.
 • Neprenášajte právo viesť vozidlo na iné osoby, ako sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve a zákone, vrátane osôb, ktoré nie sú oprávnené viesť vozidlo, osôb v stave alkoholickej a / alebo drogovej intoxikácie.
 • Neustále monitorujte dobrý stav vozidla, vykonávajte všetky potrebné kroky a na frekvencii stanovenej výrobcom automobilu podľa podmienok a pravidiel používania a prevádzky, vrátane kontroly prítomnosti motorového oleja, doplňovania paliva iba autorizovanými, na doplnenie paliva, sledovanie svetiel auto, signalizácia zdravia tohto alebo toho zariadenia.
 • Zastavte používanie vozidla, šoférujte, ak sa vyskytnú nejaké chyby, nedostatky, technické a / alebo iné okolnosti, ktoré bránia používaniu a prevádzke vozidla.
 • Dodržujte pravidlá premávky a nezávisle niesť zodpovednosť za porušenia spáchané zaplatením výšky stanovených pokút.
 • Zaparkujte auto na parkovacom mieste, pri parkovaní zatvorte dvere a kufor vozidla, zapnite systém proti krádeži a nenechávajte v aute kľúče a dokumenty. Kľúče a dokumenty musia byť s nájomcom a pod jeho neustálym dohľadom. Ak je vozidlo odcudzené, Nájomca je povinný vrátiť originálne kľúče a doklady o vozidle.
 • Náklady na prevádzku vozidla alebo súvisiace a / alebo vyplývajúce z toho znáša nájomca vrátane nákladov na pohonné hmoty, pokút splatných za správne priestupky spáchané autom, stanovených taríf na platených súkromných parkoviskách, ako aj nákladov na dopravu v dôsledku nesprávneho používania vozidla alebo v dôsledku nehody.
 • Ak zistíte technické poruchy, okamžite o tom informujte prenajímateľa bez pohybu vozidla.
 • Byť zodpovedný za technickú poruchu alebo chyby komponentov vozidla a ich stratu. Ak počas prevádzky vozidla dôjde k technickým poruchám alebo nedostatkom, ktoré nie sú zavinením prenajímateľa a ďalšia prevádzka vozidla sa stala nebezpečnou, má právo požadovať výmenu prenajatého vozidla za rovnaký typ vozidla.
 • V prípade nehody, ako aj straty vozidla (alebo jeho súčastí) o tom okamžite informujte prenajímateľa a políciu, pomôžte pri príprave aktov v súlade so zákonom a príprave príslušných osvedčení, predložte ich prenajímateľovi.

POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

 • Vymeňte vozidlo za iné vozidlo, ak má vozidlo poruchu, nie je vhodné na použitie alebo jeho ďalšie použitie spôsobí poruchu.
 • Počas trvania dohody na vlastné náklady odstráňte tie poruchy, ktoré bránia používaniu a prevádzke vozidla, ktorých výskyt nie je spôsobený činnosťou alebo nečinnosťou nájomcu.
 • Poskytnite nájomcovi všetky potrebné doklady na používanie a prevádzku vozidla.

POISTENIE

Nájomca súhlasí s tým, že ako zákonný vlastník vozidla je zodpovedný za okamžité informovanie prenajímateľa o poistných udalostiach (nehoda, dopravná nehoda atď.) a táto povinnosť musí byť splnená v súlade so zákonom v súlade s postupom a podmienkami stanovenými poistnou zmluvou. Nie je dovolené pohybovať vozidlom bez povolenia prenajímateľa.

Ak vinník poistnej nehody nájomca alebo vinník chýba alebo nie je možné určiť, ako aj v prípade straty komponentov, poškodenia alebo krádeže, požiaru v aute, bez ohľadu na výšku spôsobenej škody, nájomca uhradí prenajímateľovi vo výške 10% spôsobenej škody, najmenej 200€. Ak je vozidlo prevádzkované v rozpore s podmienkami nájomnej zmluvy, poistné krytie neplatí. V tomto prípade nesie nájomca plnú finančnú zodpovednosť. Ak výška zálohy nepokrýva výšku škody, nájomca je povinný zaplatiť škodu v časti, na ktorú sa záloha nevzťahuje. Služba "extra poistné krytie SCDW" znižuje finančnú zodpovednosť nájomcu na 0%.

Základné havarijné poistenie (CDW) a extra havarijné poistenie (SCDW) nezahŕňajú škody spôsobené v dôsledku porušenia podmienok najmu:

 • Škody spôsobené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti vodiča. 
 • Škody spôsobené vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, stimulantov alebo sedatív alebo bol neschopný riadiť vozidlo bezpečne.
 • Škody spôsobené zvieratami na ceste.
 • Akékoľvek poškodenie interiéru.
 • Škody, ktoré sú spôsobené v miestach, kde vozidlo nesmie byť riadené (brod, jazero, snechové závechy, etc). Keď je vodič nútený opustiť hlavnú cestu z dôvodu opravy cesty, poistenie kompenzuje škody.
 • Stratu/vymknutie kľúčov vo vozidle.
 • Stratu dokladov.
 • Použitie nesprávneho druhu paliva.
 • Poškodenie pneumatík.
 • Krádež auta s dokladmi a kľučmi vo vnútri.
 • V prípade vzniku jednej z vyššie uvedených situácií, suma spoluúčasti bude vypočítaná na základe výšky nákladov na opravu daného poškodenia.
 • V prípade nenahradenia strát spôsobených vozidlu alebo tretím osobám (ich majetok, zdravie, cestujúci) poisťovňou, ak odmietnutie poskytnúť náhradu škody je spôsobené konaním alebo nečinnosťou nájomcu, nájomca uhradí škodu spôsobenú automobilu, tretím stranám (ich majetku, zdraviu).
 • Prenajímateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nájomcom tretím osobám, ktoré utrpeli počas celého obdobia vlastníctva nájomcu.
 • V prípade akéhokoľvek incidentu, akejkoľvek straty, akejkoľvek škody musí nájomca predložiť akt vypracovaný v súlade s postupom ustanoveným zákonom, ako aj uspokojivé informácie o iných stranách, účastníkoch incidentu alebo svedkoch. Prenajímateľ nie je oprávnený prijímať nároky predložené žiadnou osobou.
 • V prípade porušenia podmienok nájomnej zmluvy všetky straty, ktoré vzniknú prenajímateľovi, podliehajú kompenzácii nájomcu.

PLATBY, POPLATKY, POKUTY

 • Ak je vozidlo vrátené s nenaplneným palivom, pokuta je 15 EUR a cena PHM.
 • Strata dokladov - 300 EUR.
 • Strata kľúčov - 400 EUR.
 • V prípade porušenia povinnosti vrátiť auto (návrat neskôr ako lehota na 2 hodiny) nájomca zaplatí pokutu vo výške denného nájomného
 • V prípade straty / poškodenia ďalšieho vybavenia, ako aj prvkov interiéru vozidla (detská sedačka, GPS zariadenie, interiérové obloženie, karty dverí, stropný poťah, obloženie sedadla, torpédo, volant, rádio atď.), taktiež pneumatik vozidla pokuta je 30 EUR a plná cena tohto vybavenia v deň prevzatia automobilu alebo, ak je to možné, cena za odstránenie tohto poškodenia/rozbitie.
 • V prípade zistenia stopy fajčenia v aute je pokuta 200 (dvesto)) EUR.
 • Nadmerné špinavý exteríér - 15 EUR. Nadmerné špinavý interíér - 50 EUR.
 • V prípade porušenia pravidiel premávky si Spoločnosť vyhradzuje právo od vás vyzbierať pokutu a tiež zaplatí sumu organizačných služieb za zaplatenie tejto pokuty vo výške 10 EUR.
 • Pokuta za natankovanie nesprávneho paliva - 2000 EUR.
 • Pokuta za nedodržanie servisného intervalu vozidla - 300 EUR.
 • Pokuta za vycestovanie do zahraničia bez povolenia prenajímateľa - 100 EUR.
 • Evidenčné čísla poškodenie strata, krádež - 35 EUR a pokuta vo vyške 20 EUR.
 • Vyzdvihnutie vozidla mimo dohodnutého miesta (počet kilometrov sa ráta od prevádzky BARKRO s.r.o., Bosakova 9, 851 04, Bratislava) aj v prípade nevyhnutného odťahu vozidla - 0,90 EUR/km na Slovensku, 1,21 EUR/km v zahraničí.
 • Prenajímateľ má právo podľa vlastného uváženia využiť alebo nevyužiť svoje právo vyberať prepadnuté pokuty stanovené v zmluve a určiť lehotu na ich predloženie a / alebo stanoviť lehotu, počas ktorej sa ukladajú pokuty, pokuty a / alebo vyberajú, a / alebo stanoviť dátum výpočtu prepadnutia, pokuty stanovenej v tejto zmluve a / alebo vyberať v plnej výške alebo znížiť výšku sankcií, pokút stanovených v tejto dohode.
 • V prípade porušenia pravidiel cestnej premávky si prenajímateľ vyhradzuje právo dodatočne účtovať a požadovať platbu a nájomca sa zaväzuje zaplatiť pokutu za porušenie pravidiel cestnej premávky na základe faktúry prenajímateľa alebo prenajímateľ má právo jednostranne bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu zadržať pokutu z výšky vkladu podľa zmluvy.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Detská sedačka - zdarmo
 • Extra poistenie SCDW - 20 EUR / denne
 • Navigácia (GPS) - 3 € / deň
 • Servis "ďalší vodič" - 1 € / deň
 • Snehové reťaze - 1 € / deň
 • Dodanie a vrátenie auta mimo pracovnej doby od 22:00 do 07:00 - 10 € (Okrem letisko Bratislava a Bosakova 9) 
 • Tránsfer od letisko Viedeň do Bratislavy - 25 €
 • Doručenie na letisko Viedeň - 35 € 
 • Vrátenie na letisko Viedeň - 35 €
 • Doručenie do Viedni - 50 € 
 • Vrátenie vo Viedni - 50 €
 • Pristavenie vozidla v ramci Bratislavy - zdarmo; Pristavenie / vratanie mimo Bratislavy - 0,31 € / km
 • Pick-up from: Bratislava airport, Central Bus Station “Mlynské Nivy”, Central Train Station, Bosakova 9 – for free
 • Vrátanie vozidla na ľubovoľnú adresu v ramci Bratislavy - 7 €

NAJAZDENÝCH

 • 1-3 dni - 300 km za deň
 • 4-10 dní - 250 km za deň
 • 11-20 dní - 200 km za deň
 • 21 a viac dní - 150 km za deň
 • Viac - 0.12 € / km

AKÉ DOKLADY SÚ POTREBNÉ NA PRENÁJOM AUTA

Pre jednotlivcov:

 • Cestovný pas
 • Vodičský preukaz
 •  Minimum driver age – 21 years
  For legal entities:
 • Osvedčenie o registrácii
 • Splnomocnenie spoločnosti na podpísanie zmluvy
 • Výpis z Obchodného registra
 • Pas a vodičský preukaz zamestnanca prijatého na vedenie vozidla

ČO JE ZAHRNUTÉ V CENE PRENÁJMU

 • Includes technical inspection, compulsory insurance (PZP), emergency insurance ( CDW – 10% deductible, minimum from 200 to 300€), vignette for toll roads in Slovakia.
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na pohonné hmoty, platené parkovanie a pokuty.

VYZDVIHNÚŤ A VRÁTIŤ AUTO

 • Začiatok prenájmu sa počíta od okamihu podpísania osvedčenia o prevzatí vozidla a po dobu stanovenú osvedčením o prevzatí vozidla.
 • Vozidlo sa prenajíma na dobu najmenej 24 hodín (pri prenájme na kratšiu dobu, platba sa účtuje za celý deň).
 • Platba za prenájom sa uskutočňuje zálohovou metódou v hotovosti alebo bezhotovostnou platobnou metódou.
 • Nájomca je povinný vrátiť auto prenajímateľovi so všetkým príslušenstvom a dokumentmi, plne naloženými, v dobrom prevádzkovom stave, v súlade s podmienkou zaznamenanou v správe v čase prevzatia vozidla od prenajímateľa, na čistom vnútornom a vonkajšom povrchu, berúc do úvahy prirodzené opotrebenie. Ak po návrate vonkajší stav vozidla sťažuje jeho kontrolu, kontrola sa vykoná až po umytí
 • Ak nájomca vráti vozidlo s oneskorením dlhším ako 2 hodiny v deň ukončenia doby prenájmu, oneskorenie sa zaplatí ako ďalší deň.
 • Ak po návrate vonkajší stav vozidla sťažuje jeho kontrolu, kontrola sa vykoná až po umytí.
 • Na zabezpečenie plnenia všetkých peňažných (platobných) záväzkov vo vzťahu k prenajímateľovi nájomca v čase podpísania zmluvy ponecháva peniaze ako zábezpeku vo výške stanovenej v zákone. Ak nájomca neplní alebo riadne neplní svoje povinnosti voči prenajímateľovi, prenajímateľ má právo uspokojiť svoje pohľadávky voči nájomcovi na úkor založených prostriedkov. Výšku vkladu je možné odovzdať prenajímateľovi pomocou bankovej karty, ako aj v hotovosti. Vrátenie zálohy (zrušenie blokovania) sa uskutoční po kontrole vozidla.
 • Po splnení všetkých záväzkov nájomcu vo vzťahu k prenajímateľovi sa zastavené finančné prostriedky úplne alebo čiastočne vrátia. Ak výška záväzkov nájomcu presiahne sumu založených finančných prostriedkov, prenajímateľ má právo úplne nasmerovať založené finančné prostriedky na splnenie záväzkov nájomcu a požadovať zaplatenie nezabezpečenej časti záväzku.
 • Prevod a vrátenie vozidla sa vykonáva v mieste činnosti prenajímateľa v pracovných dňoch a hodinách, mimo kancelárie a mimo pracovných dní a / alebo hodín / tieto akcie je možné vykonať len so súhlasom prenajímateľa av prípade dodatočnej platby . Pracovné dni a hodiny sú určené na oficiálnych stránkach prenajímateľa.
 • Nájomca súhlasí s tým, že nevrátenie vozidla prenajímateľovi v určenom čase a mieste sa bude považovať za krádež a prenajímateľ môže po 24 hodinách o trestnom čine informovať orgány činné v trestnom konaní. Ak sa vozidlo vráti neskôr ako v stanovenom čase, Nájomca je povinný zaplatiť pokuty v súlade s týmito predpismi.

PODMIENKY ZRUŠENIA A ZMENY REZERVÁCIÍ

 • Rezerváciu uhradenú v plnej výške alebo čiastočne môže nájomca zrušiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom prenájmu bez zaplatenia pokuty. Ak je rezervácia zrušená menej ako 48 hodín pred začiatkom prenájmu, finančné prostriedky budú vrátené v plnej výške, s výnimkou pokuty vo výške 1 (jeden) deň prenájmu.
 • Ste možete zmeniť svoju rezerváciu telefonicky +421951245740 alebo písomne cez email.

ZAKÁZANÝ

 • FAJČENIE V AUTE
 • Nájomca nie je oprávnený vykonávať opravy, zmeny, opätovné vybavenie, vykonávať konštruktívne alebo zásahy akejkoľvek inej povahy, inštalovať do vozidla ďalšie vybavenie alebo zariadenia, technické prostriedky a zariadenia. Nájomca je povinný okamžite informovať prenajímateľa o všetkých technických a iných nedostatkoch prenajatého vozidla, ktoré vznikli od okamihu prijatia prenajímateľom. Prenajímateľ na vlastné náklady vykonáva prácu na odstránení technických chýb prenajatého vozidla, ak tieto chyby vznikli z dôvodu, ktorý nie je pod kontrolou nájomcu.
 • Ak v dôsledku nesprávnej prevádzky alebo používania vozidla nájomcom vzniknú nedostatky a iné okolnosti, ktoré bránia používaniu a prevádzke automobilu, Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi náklady na odstránenie nedostatkov a iných okolností, ktoré bránia použitiu a prevádzke.
 • Ak existujú chyby, nedostatky, technické a / alebo iné okolnosti, ktoré bránia použitiu a prevádzke vozidla.
 • Preprava veľkých zvierat
 • Preprava a / alebo skladovanie horľavých predmetov (náklad)
 • Riadenie pod vplyvom alkoholu, intoxikácia drogami
 • Zúčastnite sa automobilových zhromaždení
 • Použite auto na výcvik, pri rýchlostných skúškach, ako taxi / transfer atď.
 • Zaťaženie s nákladom presahujúcim predpísané
 • Vozidlo nemôže súčasne obsahovať počet cestujúcich presahujúci maximálny povolený počet
 • Do not transfer the right to drive a car to other persons, except those specified in the contract and the act, including persons who do not have the right to drive a car, persons in a state of alcoholic and / or drug intoxication

POVINNOSTI NÁJOMCU

 • V rámci podmienok uvedených v tejto zmluve platí nájomné prenajímateľovi a všetky splatné sumy uvedené v tomto nariadení.
 • V prípade ukončenia zmluvy vráťte auto prenajímateľovi a podpíšte akt. V prípade predčasného ukončenia zmluvy má prenajímateľ právo nevrátiť nájomcovi plné náklady na prenájom auta.
 • Nejazdite, nepoužívajte, nepoužívajte vozidlo pod vplyvom alkoholu, psychotropných drog a drog.
 • Neprenášajte právo viesť vozidlo na iné osoby, ako sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve a zákone, vrátane osôb, ktoré nie sú oprávnené viesť vozidlo, osôb v stave alkoholickej a / alebo drogovej intoxikácie.
 • Neustále monitorujte dobrý stav vozidla, vykonávajte všetky potrebné kroky a na frekvencii stanovenej výrobcom automobilu podľa podmienok a pravidiel používania a prevádzky, vrátane kontroly prítomnosti motorového oleja, doplňovania paliva iba autorizovanými, na doplnenie paliva, sledovanie svetiel auto, signalizácia zdravia tohto alebo toho zariadenia.
 • Zastavte používanie vozidla, šoférujte, ak sa vyskytnú nejaké chyby, nedostatky, technické a / alebo iné okolnosti, ktoré bránia používaniu a prevádzke vozidla.
 • Dodržujte pravidlá premávky a nezávisle niesť zodpovednosť za porušenia spáchané zaplatením výšky stanovených pokút.
 • Zaparkujte auto na parkovacom mieste, pri parkovaní zatvorte dvere a kufor vozidla, zapnite systém proti krádeži a nenechávajte v aute kľúče a dokumenty. Kľúče a dokumenty musia byť s nájomcom a pod jeho neustálym dohľadom. Ak je vozidlo odcudzené, Nájomca je povinný vrátiť originálne kľúče a doklady o vozidle.
 • Náklady na prevádzku vozidla alebo súvisiace a / alebo vyplývajúce z toho znáša nájomca vrátane nákladov na pohonné hmoty, pokút splatných za správne priestupky spáchané autom, stanovených taríf na platených súkromných parkoviskách, ako aj nákladov na dopravu v dôsledku nesprávneho používania vozidla alebo v dôsledku nehody.
 • Ak zistíte technické poruchy, okamžite o tom informujte prenajímateľa bez pohybu vozidla.
 • Byť zodpovedný za technickú poruchu alebo chyby komponentov vozidla a ich stratu. Ak počas prevádzky vozidla dôjde k technickým poruchám alebo nedostatkom, ktoré nie sú zavinením prenajímateľa a ďalšia prevádzka vozidla sa stala nebezpečnou, má právo požadovať výmenu prenajatého vozidla za rovnaký typ vozidla.
 • V prípade nehody, ako aj straty vozidla (alebo jeho súčastí) o tom okamžite informujte prenajímateľa a políciu, pomôžte pri príprave aktov v súlade so zákonom a príprave príslušných osvedčení, predložte ich prenajímateľovi.
 • he lessee is obliged to inform company BARKRO about travelling abroad and about the destination of his journey. With our cars it is FORBIDDEN to travel outside EU. ABSOLUTELY FORBIDDEN coutries are also : Romania, Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Turkey, Bulgaria, Ukraine, Moldavia and Macedonia.

POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

 • Vymeňte vozidlo za iné vozidlo, ak má vozidlo poruchu, nie je vhodné na použitie alebo jeho ďalšie použitie spôsobí poruchu.
 • Počas trvania dohody na vlastné náklady odstráňte tie poruchy, ktoré bránia používaniu a prevádzke vozidla, ktorých výskyt nie je spôsobený činnosťou alebo nečinnosťou nájomcu.
 • Poskytnite nájomcovi všetky potrebné doklady na používanie a prevádzku vozidla.

POISTENIE

Nájomca súhlasí s tým, že ako zákonný vlastník vozidla je zodpovedný za okamžité informovanie prenajímateľa o poistných udalostiach (nehoda, dopravná nehoda atď.) a táto povinnosť musí byť splnená v súlade so zákonom v súlade s postupom a podmienkami stanovenými poistnou zmluvou. Nie je dovolené pohybovať vozidlom bez povolenia prenajímateľa.

Ak vinník poistnej nehody nájomca alebo vinník chýba alebo nie je možné určiť, ako aj v prípade straty komponentov, poškodenia alebo krádeže, požiaru v aute, bez ohľadu na výšku spôsobenej škody, nájomca uhradí prenajímateľovi vo výške 10% spôsobenej škody, najmenej 200€. Ak je vozidlo prevádzkované v rozpore s podmienkami nájomnej zmluvy, poistné krytie neplatí. V tomto prípade nesie nájomca plnú finančnú zodpovednosť. Ak výška zálohy nepokrýva výšku škody, nájomca je povinný zaplatiť škodu v časti, na ktorú sa záloha nevzťahuje. Služba "extra poistné krytie SCDW" znižuje finančnú zodpovednosť nájomcu na 0%.

Základné havarijné poistenie (CDW) a extra havarijné poistenie (SCDW) nezahŕňajú škody spôsobené v dôsledku porušenia podmienok najmu:

 • Škody spôsobené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti vodiča. 
 • Škody spôsobené vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, stimulantov alebo sedatív alebo bol neschopný riadiť vozidlo bezpečne.
 • Škody spôsobené zvieratami na ceste.
 • Akékoľvek poškodenie interiéru.
 • Škody, ktoré sú spôsobené v miestach, kde vozidlo nesmie byť riadené (brod, jazero, snechové závechy, etc). Keď je vodič nútený opustiť hlavnú cestu z dôvodu opravy cesty, poistenie kompenzuje škody.
 • Stratu/vymknutie kľúčov vo vozidle.
 • Stratu dokladov.
 • Použitie nesprávneho druhu paliva.
 • Poškodenie pneumatík.
 • Krádež auta s dokladmi a kľučmi vo vnútri.
 • V prípade vzniku jednej z vyššie uvedených situácií, suma spoluúčasti bude vypočítaná na základe výšky nákladov na opravu daného poškodenia.
 • V prípade nenahradenia strát spôsobených vozidlu alebo tretím osobám (ich majetok, zdravie, cestujúci) poisťovňou, ak odmietnutie poskytnúť náhradu škody je spôsobené konaním alebo nečinnosťou nájomcu, nájomca uhradí škodu spôsobenú automobilu, tretím stranám (ich majetku, zdraviu).
 • Prenajímateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nájomcom tretím osobám, ktoré utrpeli počas celého obdobia vlastníctva nájomcu.
 • V prípade akéhokoľvek incidentu, akejkoľvek straty, akejkoľvek škody musí nájomca predložiť akt vypracovaný v súlade s postupom ustanoveným zákonom, ako aj uspokojivé informácie o iných stranách, účastníkoch incidentu alebo svedkoch. Prenajímateľ nie je oprávnený prijímať nároky predložené žiadnou osobou.
 • V prípade porušenia podmienok nájomnej zmluvy všetky straty, ktoré vzniknú prenajímateľovi, podliehajú kompenzácii nájomcu.

PLATBY, POPLATKY, POKUTY

 • Ak je vozidlo vrátené s nenaplneným palivom, pokuta je 15 EUR a cena PHM.
 • Strata dokladov - 300 EUR.
 • Strata kľúčov - 400 EUR.
 • V prípade porušenia povinnosti vrátiť auto (návrat neskôr ako lehota na 2 hodiny) nájomca zaplatí pokutu vo výške denného nájomného
 • V prípade straty / poškodenia ďalšieho vybavenia, ako aj prvkov interiéru vozidla (detská sedačka, GPS zariadenie, interiérové obloženie, karty dverí, stropný poťah, obloženie sedadla, torpédo, volant, rádio atď.), taktiež pneumatik vozidla pokuta je 30 EUR a plná cena tohto vybavenia v deň prevzatia automobilu alebo, ak je to možné, cena za odstránenie tohto poškodenia/rozbitie.
 • V prípade zistenia stopy fajčenia v aute je pokuta 200 (dvesto)) EUR.
 • Nadmerné špinavý exteríér - 15 EUR. Nadmerné špinavý interíér - 50 EUR.
 • V prípade porušenia pravidiel premávky si Spoločnosť vyhradzuje právo od vás vyzbierať pokutu a tiež zaplatí sumu organizačných služieb za zaplatenie tejto pokuty vo výške 10 EUR.
 • Pokuta za natankovanie nesprávneho paliva - 2000 EUR.
 • Pokuta za nedodržanie servisného intervalu vozidla - 300 EUR.
 • Pokuta za vycestovanie do zahraničia bez povolenia prenajímateľa - 100 EUR.
 • Evidenčné čísla poškodenie strata, krádež - 35 EUR a pokuta vo vyške 20 EUR.
 • Vyzdvihnutie vozidla mimo dohodnutého miesta (počet kilometrov sa ráta od prevádzky BARKRO s.r.o., Bosakova 9, 851 04, Bratislava) aj v prípade nevyhnutného odťahu vozidla - 0,90 EUR/km na Slovensku, 1,21 EUR/km v zahraničí.
 • Prenajímateľ má právo podľa vlastného uváženia využiť alebo nevyužiť svoje právo vyberať prepadnuté pokuty stanovené v zmluve a určiť lehotu na ich predloženie a / alebo stanoviť lehotu, počas ktorej sa ukladajú pokuty, pokuty a / alebo vyberajú, a / alebo stanoviť dátum výpočtu prepadnutia, pokuty stanovenej v tejto zmluve a / alebo vyberať v plnej výške alebo znížiť výšku sankcií, pokút stanovených v tejto dohode.
 • V prípade porušenia pravidiel cestnej premávky si prenajímateľ vyhradzuje právo dodatočne účtovať a požadovať platbu a nájomca sa zaväzuje zaplatiť pokutu za porušenie pravidiel cestnej premávky na základe faktúry prenajímateľa alebo prenajímateľ má právo jednostranne bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu zadržať pokutu z výšky vkladu podľa zmluvy.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Detská sedačka - zdarmo
 • Extra poistenie SCDW - 20 EUR / denne
 • Navigácia (GPS) - 3 € / deň
 • Servis "ďalší vodič" - 1 € / deň
 • Snehové reťaze - 1 € / deň
 • Car delivery during non working hours from 22:00 to 7:00 – 10 € (Excluding airport Bratislava and Bosakova 9) 
 • Tránsfer od letisko Viedeň do Bratislavy - 25 €
 • Doručenie na letisko Viedeň - 35 € 
 • Vrátenie na letisko Viedeň - 35 €
 • Doručenie do Viedni - 50 € 
 • Vrátenie vo Viedni - 50 €
 • Pristavenie vozidla v ramci Bratislavy - zdarmo; Pristavenie / vratanie mimo Bratislavy - 0,31 € / km
 • Pick-up from: Bratislava airport, Central Bus Station “Mlynské Nivy”, Central Train Station, Bosakova 9 – for free
 • Vrátanie vozidla na ľubovoľnú adresu v ramci Bratislavy - 7 €

NAJAZDENÝCH

 • 1-3 dni - 300 km za deň
 • 4-10 dní - 250 km za deň
 • 11-20 dní - 200 km za deň
 • 21 a viac dní - 150 km za deň
 • Viac - 0.12 € / km

AKÉ DOKLADY SÚ POTREBNÉ NA PRENÁJOM AUTA

Pre jednotlivcov:

 • Cestovný pas
 • Vodičský preukaz
 •  Minimum driver age – 21 years
  For legal entities:
 • Osvedčenie o registrácii
 • Splnomocnenie spoločnosti na podpísanie zmluvy
 • Výpis z Obchodného registra
 • Pas a vodičský preukaz zamestnanca prijatého na vedenie vozidla

ČO JE ZAHRNUTÉ V CENE PRENÁJMU

 • Includes technical inspection, compulsory insurance (PZP), emergency insurance ( CDW – 10% deductible, minimum from 200 to 300€), vignette for toll roads in Slovakia.
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na pohonné hmoty, platené parkovanie a pokuty.

VYZDVIHNÚŤ A VRÁTIŤ AUTO

 • Začiatok prenájmu sa počíta od okamihu podpísania osvedčenia o prevzatí vozidla a po dobu stanovenú osvedčením o prevzatí vozidla.
 • Vozidlo sa prenajíma na dobu najmenej 24 hodín (pri prenájme na kratšiu dobu, platba sa účtuje za celý deň).
 • Platba za prenájom sa uskutočňuje zálohovou metódou v hotovosti alebo bezhotovostnou platobnou metódou.
 • Nájomca je povinný vrátiť auto prenajímateľovi so všetkým príslušenstvom a dokumentmi, plne naloženými, v dobrom prevádzkovom stave, v súlade s podmienkou zaznamenanou v správe v čase prevzatia vozidla od prenajímateľa, na čistom vnútornom a vonkajšom povrchu, berúc do úvahy prirodzené opotrebenie. Ak po návrate vonkajší stav vozidla sťažuje jeho kontrolu, kontrola sa vykoná až po umytí
 • Ak nájomca vráti vozidlo s oneskorením dlhším ako 2 hodiny v deň ukončenia doby prenájmu, oneskorenie sa zaplatí ako ďalší deň.
 • Ak po návrate vonkajší stav vozidla sťažuje jeho kontrolu, kontrola sa vykoná až po umytí.
 • Na zabezpečenie plnenia všetkých peňažných (platobných) záväzkov vo vzťahu k prenajímateľovi nájomca v čase podpísania zmluvy ponecháva peniaze ako zábezpeku vo výške stanovenej v zákone. Ak nájomca neplní alebo riadne neplní svoje povinnosti voči prenajímateľovi, prenajímateľ má právo uspokojiť svoje pohľadávky voči nájomcovi na úkor založených prostriedkov. Výšku vkladu je možné odovzdať prenajímateľovi pomocou bankovej karty, ako aj v hotovosti. Vrátenie zálohy (zrušenie blokovania) sa uskutoční po kontrole vozidla.
 • Po splnení všetkých záväzkov nájomcu vo vzťahu k prenajímateľovi sa zastavené finančné prostriedky úplne alebo čiastočne vrátia. Ak výška záväzkov nájomcu presiahne sumu založených finančných prostriedkov, prenajímateľ má právo úplne nasmerovať založené finančné prostriedky na splnenie záväzkov nájomcu a požadovať zaplatenie nezabezpečenej časti záväzku.
 • Prevod a vrátenie vozidla sa vykonáva v mieste činnosti prenajímateľa v pracovných dňoch a hodinách, mimo kancelárie a mimo pracovných dní a / alebo hodín / tieto akcie je možné vykonať len so súhlasom prenajímateľa av prípade dodatočnej platby . Pracovné dni a hodiny sú určené na oficiálnych stránkach prenajímateľa.
 • Nájomca súhlasí s tým, že nevrátenie vozidla prenajímateľovi v určenom čase a mieste sa bude považovať za krádež a prenajímateľ môže po 24 hodinách o trestnom čine informovať orgány činné v trestnom konaní. Ak sa vozidlo vráti neskôr ako v stanovenom čase, Nájomca je povinný zaplatiť pokuty v súlade s týmito predpismi.

PODMIENKY ZRUŠENIA A ZMENY REZERVÁCIÍ

 • Rezerváciu uhradenú v plnej výške alebo čiastočne môže nájomca zrušiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom prenájmu bez zaplatenia pokuty. Ak je rezervácia zrušená menej ako 48 hodín pred začiatkom prenájmu, finančné prostriedky budú vrátené v plnej výške, s výnimkou pokuty vo výške 1 (jeden) deň prenájmu.
 • Ste možete zmeniť svoju rezerváciu telefonicky +421951245740 alebo písomne cez email.

ZAKÁZANÝ

 • FAJČENIE V AUTE
 • Nájomca nie je oprávnený vykonávať opravy, zmeny, opätovné vybavenie, vykonávať konštruktívne alebo zásahy akejkoľvek inej povahy, inštalovať do vozidla ďalšie vybavenie alebo zariadenia, technické prostriedky a zariadenia. Nájomca je povinný okamžite informovať prenajímateľa o všetkých technických a iných nedostatkoch prenajatého vozidla, ktoré vznikli od okamihu prijatia prenajímateľom. Prenajímateľ na vlastné náklady vykonáva prácu na odstránení technických chýb prenajatého vozidla, ak tieto chyby vznikli z dôvodu, ktorý nie je pod kontrolou nájomcu.
 • Ak v dôsledku nesprávnej prevádzky alebo používania vozidla nájomcom vzniknú nedostatky a iné okolnosti, ktoré bránia používaniu a prevádzke automobilu, Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi náklady na odstránenie nedostatkov a iných okolností, ktoré bránia použitiu a prevádzke.
 • Ak existujú chyby, nedostatky, technické a / alebo iné okolnosti, ktoré bránia použitiu a prevádzke vozidla.
 • Preprava veľkých zvierat
 • Preprava a / alebo skladovanie horľavých predmetov (náklad)
 • Riadenie pod vplyvom alkoholu, intoxikácia drogami
 • Zúčastnite sa automobilových zhromaždení
 • Použite auto na výcvik, pri rýchlostných skúškach, ako taxi / transfer atď.
 • Zaťaženie s nákladom presahujúcim predpísané
 • Vozidlo nemôže súčasne obsahovať počet cestujúcich presahujúci maximálny povolený počet
 • Do not transfer the right to drive a car to other persons, except those specified in the contract and the act, including persons who do not have the right to drive a car, persons in a state of alcoholic and / or drug intoxication

POVINNOSTI NÁJOMCU

 • V rámci podmienok uvedených v tejto zmluve platí nájomné prenajímateľovi a všetky splatné sumy uvedené v tomto nariadení.
 • V prípade ukončenia zmluvy vráťte auto prenajímateľovi a podpíšte akt. V prípade predčasného ukončenia zmluvy má prenajímateľ právo nevrátiť nájomcovi plné náklady na prenájom auta.
 • Nejazdite, nepoužívajte, nepoužívajte vozidlo pod vplyvom alkoholu, psychotropných drog a drog.
 • Neprenášajte právo viesť vozidlo na iné osoby, ako sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve a zákone, vrátane osôb, ktoré nie sú oprávnené viesť vozidlo, osôb v stave alkoholickej a / alebo drogovej intoxikácie.
 • Neustále monitorujte dobrý stav vozidla, vykonávajte všetky potrebné kroky a na frekvencii stanovenej výrobcom automobilu podľa podmienok a pravidiel používania a prevádzky, vrátane kontroly prítomnosti motorového oleja, doplňovania paliva iba autorizovanými, na doplnenie paliva, sledovanie svetiel auto, signalizácia zdravia tohto alebo toho zariadenia.
 • Zastavte používanie vozidla, šoférujte, ak sa vyskytnú nejaké chyby, nedostatky, technické a / alebo iné okolnosti, ktoré bránia používaniu a prevádzke vozidla.
 • Dodržujte pravidlá premávky a nezávisle niesť zodpovednosť za porušenia spáchané zaplatením výšky stanovených pokút.
 • Zaparkujte auto na parkovacom mieste, pri parkovaní zatvorte dvere a kufor vozidla, zapnite systém proti krádeži a nenechávajte v aute kľúče a dokumenty. Kľúče a dokumenty musia byť s nájomcom a pod jeho neustálym dohľadom. Ak je vozidlo odcudzené, Nájomca je povinný vrátiť originálne kľúče a doklady o vozidle.
 • Náklady na prevádzku vozidla alebo súvisiace a / alebo vyplývajúce z toho znáša nájomca vrátane nákladov na pohonné hmoty, pokút splatných za správne priestupky spáchané autom, stanovených taríf na platených súkromných parkoviskách, ako aj nákladov na dopravu v dôsledku nesprávneho používania vozidla alebo v dôsledku nehody.
 • Ak zistíte technické poruchy, okamžite o tom informujte prenajímateľa bez pohybu vozidla.
 • Byť zodpovedný za technickú poruchu alebo chyby komponentov vozidla a ich stratu. Ak počas prevádzky vozidla dôjde k technickým poruchám alebo nedostatkom, ktoré nie sú zavinením prenajímateľa a ďalšia prevádzka vozidla sa stala nebezpečnou, má právo požadovať výmenu prenajatého vozidla za rovnaký typ vozidla.
 • V prípade nehody, ako aj straty vozidla (alebo jeho súčastí) o tom okamžite informujte prenajímateľa a políciu, pomôžte pri príprave aktov v súlade so zákonom a príprave príslušných osvedčení, predložte ich prenajímateľovi.

POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

 • Vymeňte vozidlo za iné vozidlo, ak má vozidlo poruchu, nie je vhodné na použitie alebo jeho ďalšie použitie spôsobí poruchu.
 • Počas trvania dohody na vlastné náklady odstráňte tie poruchy, ktoré bránia používaniu a prevádzke vozidla, ktorých výskyt nie je spôsobený činnosťou alebo nečinnosťou nájomcu.
 • Poskytnite nájomcovi všetky potrebné doklady na používanie a prevádzku vozidla.

POISTENIE

Nájomca súhlasí s tým, že ako zákonný vlastník vozidla je zodpovedný za okamžité informovanie prenajímateľa o poistných udalostiach (nehoda, dopravná nehoda atď.) a táto povinnosť musí byť splnená v súlade so zákonom v súlade s postupom a podmienkami stanovenými poistnou zmluvou. Nie je dovolené pohybovať vozidlom bez povolenia prenajímateľa.

Ak vinník poistnej nehody nájomca alebo vinník chýba alebo nie je možné určiť, ako aj v prípade straty komponentov, poškodenia alebo krádeže, požiaru v aute, bez ohľadu na výšku spôsobenej škody, nájomca uhradí prenajímateľovi vo výške 10% spôsobenej škody, najmenej 200€. Ak je vozidlo prevádzkované v rozpore s podmienkami nájomnej zmluvy, poistné krytie neplatí. V tomto prípade nesie nájomca plnú finančnú zodpovednosť. Ak výška zálohy nepokrýva výšku škody, nájomca je povinný zaplatiť škodu v časti, na ktorú sa záloha nevzťahuje. Služba "extra poistné krytie SCDW" znižuje finančnú zodpovednosť nájomcu na 0%.

Základné havarijné poistenie (CDW) a extra havarijné poistenie (SCDW) nezahŕňajú škody spôsobené v dôsledku porušenia podmienok najmu:

 • Škody spôsobené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti vodiča. 
 • Škody spôsobené vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, stimulantov alebo sedatív alebo bol neschopný riadiť vozidlo bezpečne.
 • Škody spôsobené zvieratami na ceste.
 • Akékoľvek poškodenie interiéru.
 • Škody, ktoré sú spôsobené v miestach, kde vozidlo nesmie byť riadené (brod, jazero, snechové závechy, etc). Keď je vodič nútený opustiť hlavnú cestu z dôvodu opravy cesty, poistenie kompenzuje škody.
 • Stratu/vymknutie kľúčov vo vozidle.
 • Stratu dokladov.
 • Použitie nesprávneho druhu paliva.
 • Poškodenie pneumatík.
 • Krádež auta s dokladmi a kľučmi vo vnútri.
 • V prípade vzniku jednej z vyššie uvedených situácií, suma spoluúčasti bude vypočítaná na základe výšky nákladov na opravu daného poškodenia.
 • V prípade nenahradenia strát spôsobených vozidlu alebo tretím osobám (ich majetok, zdravie, cestujúci) poisťovňou, ak odmietnutie poskytnúť náhradu škody je spôsobené konaním alebo nečinnosťou nájomcu, nájomca uhradí škodu spôsobenú automobilu, tretím stranám (ich majetku, zdraviu).
 • Prenajímateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nájomcom tretím osobám, ktoré utrpeli počas celého obdobia vlastníctva nájomcu.
 • V prípade akéhokoľvek incidentu, akejkoľvek straty, akejkoľvek škody musí nájomca predložiť akt vypracovaný v súlade s postupom ustanoveným zákonom, ako aj uspokojivé informácie o iných stranách, účastníkoch incidentu alebo svedkoch. Prenajímateľ nie je oprávnený prijímať nároky predložené žiadnou osobou.
 • V prípade porušenia podmienok nájomnej zmluvy všetky straty, ktoré vzniknú prenajímateľovi, podliehajú kompenzácii nájomcu.

PLATBY, POPLATKY, POKUTY

 • Ak je vozidlo vrátené s nenaplneným palivom, pokuta je 15 EUR a cena PHM.
 • Strata dokladov - 300 EUR.
 • Strata kľúčov - 400 EUR.
 • V prípade porušenia povinnosti vrátiť auto (návrat neskôr ako lehota na 2 hodiny) nájomca zaplatí pokutu vo výške denného nájomného
 • V prípade straty / poškodenia ďalšieho vybavenia, ako aj prvkov interiéru vozidla (detská sedačka, GPS zariadenie, interiérové obloženie, karty dverí, stropný poťah, obloženie sedadla, torpédo, volant, rádio atď.), taktiež pneumatik vozidla pokuta je 30 EUR a plná cena tohto vybavenia v deň prevzatia automobilu alebo, ak je to možné, cena za odstránenie tohto poškodenia/rozbitie.
 • V prípade zistenia stopy fajčenia v aute je pokuta 200 (dvesto)) EUR.
 • Nadmerné špinavý exteríér - 15 EUR. Nadmerné špinavý interíér - 50 EUR.
 • V prípade porušenia pravidiel premávky si Spoločnosť vyhradzuje právo od vás vyzbierať pokutu a tiež zaplatí sumu organizačných služieb za zaplatenie tejto pokuty vo výške 10 EUR.
 • Pokuta za natankovanie nesprávneho paliva - 2000 EUR.
 • Pokuta za nedodržanie servisného intervalu vozidla - 300 EUR.
 • Pokuta za vycestovanie do zahraničia bez povolenia prenajímateľa - 100 EUR.
 • Evidenčné čísla poškodenie strata, krádež - 35 EUR a pokuta vo vyške 20 EUR.
 • Vyzdvihnutie vozidla mimo dohodnutého miesta (počet kilometrov sa ráta od prevádzky BARKRO s.r.o., Bosakova 9, 851 04, Bratislava) aj v prípade nevyhnutného odťahu vozidla - 0,90 EUR/km na Slovensku, 1,21 EUR/km v zahraničí.
 • Prenajímateľ má právo podľa vlastného uváženia využiť alebo nevyužiť svoje právo vyberať prepadnuté pokuty stanovené v zmluve a určiť lehotu na ich predloženie a / alebo stanoviť lehotu, počas ktorej sa ukladajú pokuty, pokuty a / alebo vyberajú, a / alebo stanoviť dátum výpočtu prepadnutia, pokuty stanovenej v tejto zmluve a / alebo vyberať v plnej výške alebo znížiť výšku sankcií, pokút stanovených v tejto dohode.
 • V prípade porušenia pravidiel cestnej premávky si prenajímateľ vyhradzuje právo dodatočne účtovať a požadovať platbu a nájomca sa zaväzuje zaplatiť pokutu za porušenie pravidiel cestnej premávky na základe faktúry prenajímateľa alebo prenajímateľ má právo jednostranne bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu zadržať pokutu z výšky vkladu podľa zmluvy.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Detská sedačka - zdarmo
 • Extra poistenie SCDW - 20 EUR / denne
 • Navigácia (GPS) - 3 € / deň
 • Servis "ďalší vodič" - 1 € / deň
 • Snehové reťaze - 1 € / deň
 • Dodanie a vrátenie auta mimo pracovnej doby od 22:00 do 07:00 - 10 € (Okrem letisko Bratislava a Bosakova 9) 
 • Tránsfer od letisko Viedeň do Bratislavy - 25 €
 • Doručenie na letisko Viedeň - 35 € 
 • Vrátenie na letisko Viedeň - 35 €
 • Doručenie do Viedni - 50 € 
 • Vrátenie vo Viedni - 50 €
 • Pristavenie vozidla v ramci Bratislavy - zdarmo; Pristavenie / vratanie mimo Bratislavy - 0,31 € / km
 • Pick-up from: Bratislava airport, Central Bus Station “Mlynské Nivy”, Central Train Station, Bosakova 9 – for free
 • Vrátanie vozidla na ľubovoľnú adresu v ramci Bratislavy - 7 €

NAJAZDENÝCH

 • 1-3 dni - 300 km za deň
 • 4-10 dní - 250 km za deň
 • 11-20 dní - 200 km za deň
 • 21 a viac dní - 150 km za deň
 • Viac - 0.12 € / km

Chcete si rezervovať auto?

Už ste sa rozhodli ktoré auto si chcete prenajať?